PDF Drukuj

Cele Stowarzyszenia Razem SMR

 

1. Integracja społeczności wiejskiej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu wsi Sztynwag, Mały Rudnik, Ruda i okolic.

2. Wspieranie działalności służących rozwojowi infrastruktury  miejscowości i okolic z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i poczucia  bezpieczeństwa jego mieszkańców.

3. Wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i  poszanowania tradycyjnych wartości religijnych.

4. Krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia, upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszelkich form  profilaktycznych,

5. Wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym będącym w trudnej  sytuacji życiowej lub materialnej, niepełnosprawnym oraz mającym problem  z przystosowaniem się do społeczeństwa.

6. Propagowanie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu  estetyki obejść domowych i okolic wsi oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego.

7. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa,  powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju  infrastruktury i gospodarki wsi.

8. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, promowanie i  organizacja wolontariatu.

9. Organizowanie form wypoczynku i rekreacji.

10. Uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii  Europejskiej oraz innych organizacji.