PDF Drukuj

S T A T U T
STOWARZYSZENIA " RAZEM SMR "Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Stowarzyszenie " Razem SMR" zwane w  dalszej części Stowarzyszeniem jest organizacją dobrowolną, samorządną i  społeczną.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy "RSMR", wyróżniających je  znaków graficznych ( logo ) oraz pieczęci.
3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość  prawną.

§ 2 Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia

1.  Siedzibą stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, Mały Rudnik 35a, 86-302 Mały Rudnik.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na  terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3 Możliwość zrzeszania się

1. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i  międzynarodowych na warunkach określonych w Statucie, jeśli nie narusza  to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których  Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4 Podstawy działania

Stowarzyszenie działa:
1. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o  stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi  zmianami).
2. Zgodnie z niniejszym Statutem.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić osoby merytorycznie i  fachowo przygotowane do realizacji celów.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji

§ 1 Celem Stowarzyszenia jest:

1. Integracja społeczności wiejskiej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu wsi Sztynwag, Mały Rudnik, Ruda i okolic.
2. Wspieranie działalności służących rozwojowi infrastruktury  miejscowości i okolic z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i poczucia  bezpieczeństwa jego mieszkańców.
3. Wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i  poszanowania tradycyjnych wartości religijnych.
4. Krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia, upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszelkich form  profilaktycznych,
5. Wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym będącym w trudnej  sytuacji życiowej lub materialnej, niepełnosprawnym oraz mającym problem  z przystosowaniem się do społeczeństwa.
6. Propagowanie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu  estetyki obejść domowych i okolic wsi oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego.
7. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa,  powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju  infrastruktury i gospodarki wsi.
8. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, promowanie i  organizacja wolontariatu.
9. Organizowanie form wypoczynku i rekreacji.
10. Uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii  Europejskiej oraz innych organizacji.

§ 2 Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

1. Organizowanie warsztatów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na  celu podnoszenie kultury życia publicznego.
2. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony  środowiska.
3. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej  przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia.
4. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi oraz środowiska.
5. Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie rozwoju  infrastruktury (modernizacja i budowa chodników, oświetlenia ulic itp.), rekonstrukcja systemu wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc publicznych.
6. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz  zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i  dóbr kultury.
7. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji  oraz aktywnego wypoczynku.
8. Promocję zdrowego trybu życia, realizacja programów profilaktycznych,  które będą miały na celu wykrywanie i zapobieganie najbardziej  powszechnym schorzeniom i dolegliwościom wśród różnych grup społecznych.  Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie organizowania bezpłatnych badań  lekarskich.
9. Organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych oraz  mających problem z przystosowaniem się do społeczeństwa.
10. Promowanie działań mających na celu promocję czystego środowiska i  edukację ekologiczną.
11. Propagowanie imprez promujących lokalne rzemiosło oraz pokazów  zdrowej, tradycyjnej żywności.
12. Wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, sportowej i turystycznej  w kraju oraz między narodami a także uczestnictwo w programach wymiany  młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z  różnych krajów.
13. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, z  której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe.
14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony  jest na realizację celów statutowych.
15. Współpraca z lokalnymi instytucjami, placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami, itp.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 1 Rodzaje członkostwa

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) Honorowych

§ 2 Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca  pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z  zastrzeżeniem pkt 2.
2. Osoba fizyczna od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do  czynności prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i  korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności  prawnych.
3. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
a) Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
b) Prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we  wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
c) Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
b) Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia.
c) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee.
d) Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 3 Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna oraz jednostka   organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży  prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
2. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, a  z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach  Zarządu.

§ 4 Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach.

§ 5 Nabycie i utrata członkostwa

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo  wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na  podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o  zaakceptowaniu postanowień Statutu.
2. Godność członka honorowego nadaje za zgodą kandydata Walne Zebranie w  formie uchwały na wniosek Zarządu.
3. Utrata członkostwa zwyczajnego wspierającego lub honorowego następuje  w przypadku:
a) Złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa.
b) Śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności  prawnych.
c) Rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej  osobą prawną.
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 6 Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia

1. Za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażenie dobrego imienia  Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub  zawiesić w prawach członka na okres jednego roku, a w przypadku rażącego  naruszenia postanowień Statutu - wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres  przekraczający 12 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka  zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia.
3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia  następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie,  której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze  Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu  tej uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania,  którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 1 Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 2 Podejmowanie uchwał

1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością  głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby osób  uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos  przewodniczącego zebrania.

§ 3 Zasady wyboru, uzupełniania składu oraz kadencja Zarządu i Komisji  Rewizyjnej

1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu  tajnym.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w  Zarządzie lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu,  Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru  nowego członka Zarządu.
4. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w  Komisji Rewizyjnej lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka  Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne  Zebranie w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 4 Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
b) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji  Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo - wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji.
c) udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji  Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
f) ustalenie wysokości składek członkowskich.
g) uchwalanie zmian Statutu.
h) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach.
j) inne działania wynikające z niniejszego statutu.

§ 5 Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w  ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie  sprawozdawcze.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na  wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby  członków zwyczajnych, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało  zwołane.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków  zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez określenia  wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu  30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 6 Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi  Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie i ma prawo zaciągania  zobowiązań majątkowych.
2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 1 członka
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
b) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad  Zwyczajnego Walnego Zebrania.
c) opracowanie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji.
d) zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad.
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego.
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
g) reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych.
h) decydowanie o tym jaka działalność pożytku publicznego jest odpłatna, a jaka nieodpłatna.
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.

§ 7 Prace Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz.
2. Zarząd może uchwalić regulamin swojej działalności.

§ 8 Zasady reprezentacji

1. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są: prezes działający łącznie z wiceprezesem lub skarbnikiem lub sekretarzem.
2. Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

§ 9 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale.
b) przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
c) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
d) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady.
e) przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 1 Składniki majątku

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.
b) Środki pieniężne.
c) Inne prawa majątkowe.

§ 2 Źródła majątku

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich.
b) z dotacji, darowizn, spadków, zapisów.
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
d) dochodów z własnej działalności.
e) ofiarności publicznej.
2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 3 Gospodarka finansowa

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 4 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 1 Zmiana Statutu

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 2 Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

Statut Stowarzyszenia Razem SMR został przyjęty na spotkaniu założycielskim w dniu 15.08.2011 roku Uchwałą nr 2/2011.